Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11.04.2021

Utworzono: sobota, 27, marzec 2021 Poprawiono: sobota, 27, marzec 2021
Szanowni Rodzice!

Od 29.03 do 11.04 nasza placówka ogranicza funkcjonowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

Dodatkowo podajemy link do informacji na stronie ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-1-kwietnia

Zgodnie z podanym rozporządzeniem:                                                                                                                             

4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

 c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, – 3 –

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci. 

Rodzice spełniający powyższe warunki mogą na wniosek (wypełniony i złożony w przedszkolu) zgłosić dziecko do  objęcia opieką przedszkolną.
Poniżej podajemy link do pobrania wniosku (należy go wkleić w miejsce adresu URL).
Wniosek można również pobrać w przedszkolu.

https://www.dropbox.com/scl/fi/sod677z61gyn0cl5tqaxa/Wniosek-rodzica.docx?dl=0&rlkey=1zs3fbiy22bd9f6172zjppl64


 

Copyright 2012 Przedszkole. Sw Teresa. Designed by Joomla templates. All Rights Reserved.