Prawa i obowiązki rodziców

Utworzono: sobota, 15, grudzień 2012 Poprawiono: poniedziałek, 17, grudzień 2012

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi oraz propozycje usprawnienia pracy Przedszkola bezpośrednio dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu oddział – nie mogą one być sprzeczne z obowiązującymi placówkę przepisami prawa oraz wolą większości rodziców.
 2. Rodzice mają prawo do uzyskiwania  informacji o rozwoju dziecka, jego postępach i osiągnięciach oraz pozycji w grupie rówieśników – bezpośrednio u nauczyciela lub dyrektora Przedszkola.
 3. Wychowankowie Przedszkola powinni być ubezpieczeni. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie dzieci muszą oświadczyć to w formie pisemnej i nie rościć praw do zadośćuczynienia.
 4. Rodzice zobowiązani są zawiadomić dyrektora lub nauczyciela o chorobie zakaźnej dziecka.
 5. Do Przedszkola powinny być przyprowadzane tylko zdrowe dzieci.
 6. Rodzice powinni:
 • Interesować się dzieckiem poprzez ścisły kontakt z nauczycielkami oddziału.
 • Brać udział w zebraniach, zajęciach organizowanych dla rodziców, uroczystościach i okazjonalnych spotkaniach.
 • Zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych na tablicy ogłoszeń oraz przekazywanych ustnie przez nauczycielki oraz stosować do ich treści.
 • Niezwłocznie zgłaszać każdą zmianę kontaktowego numeru telefonu oraz inną mającą wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa własnemu dziecku.
 • Regularnie wnosić opłaty za korzystanie z usług świadczonych przez placówkę.
Copyright 2012 Przedszkole. Sw Teresa. Designed by Joomla templates. All Rights Reserved.